گیوتن  250 تنی

ST-37. ازجنس  40mmبدنه اصلی با ضخامت 

50mmضاخمت بدنه قسمت برش دهنده    
مشخصات گیربس و چرخدنده ها
 PINION GEAR  , Mn: 8,  β: 7° L:150 mm
--- (32-34 HRC HARDNESS)
MILL GEAR   Mn: 8,  β: 7° L:150 mm
------ (32-34 HRC HARDNESS)   
Mn: 12mm. , β: 7° , L:200 mm.
------- (32-34 HRC HARDNESS)                         
MILL GEAR  , Mn: 12,  β: 7° L:200 mm
----- (32-34 HRC HARDNESS)                           
----- شفتها از جنس   
 E: 80 MM با لنگ Ç-1050 سیستم خارج از مرکز از جنس  
راهنما های برنزی         
SKF بلبرینگهای  
سیستم محرک کلاچ دیسک و ترمز پنوماتیکی با الکترو موتور 45 کیلووات
کانال اورینگ بدنه برای اببندی روغن
 سیتم ولو پنوماتیکی با مخزن و واحد مراقبت
تیغه برش 80 سانتی
پیستون پنو ماتیکی با اجزا مکانیکی نگه دارنده میلگرد