مجموعه   استندهای کانتینیوس

 

 (E: 400 MM گیربکس استند شماره 1 برای نمونه تشریح می شو د            
ST-37. 25mm.بدنه اصلی از ورق
45 mm.ورق رینگ محل بستن پیچ ها  به ضخامت  
40 mm. ورق های پایه ضخامت
 E: 400 mmمرکز  محور های خروجی
PINION GEAR Mn: 10,  β: 8° L:300 mm مشخصات چرخدنده ها
------- (32-34 HRC HARDNESS)
MILL GEAR  :  Mn: 10,  β: 8° L:300 mm, ,  GS-70 FROM STEEL CAST
RANK PINION GEAR Mn: 12, β: 8°, L:350 mm 
----- (32-34 HRC HARDNESS)
RANK MILL GEAR :   Mn: 12,  β: 8° L:350 mm, ,  GS-70 FROM STEEL        
 DUO BOX’S GEAR Mn: 14, β: 20°, L:500 mm  TEMPERED QUALITY
 MATERIAL  ------ (32-34 HRC HARDNESS) AXIS : 400 mm
TAKEN MILL GEARS DYNAMIC AND STATIC BALANCE          
SKF FAG OR NACHIبلبرینگ ها   
نوار ارینگ درب اصلی برای مونتاژ و ابندی گیربکس       
تنشگیری بدنه اصلی بعد از جوشکاری در 750 درجه سانتیگراد