سیستم بسته بندی

NPU 160 شاسی بدنه اصلی
NPU 160 شاسی های مواصلاتی  
6 MM ضخامت رو لرها  
Ø200Xø176x750 mm اندازه رولرها    
CK-45شفت های رولرها
12 MM ST-37 سینی رولرها  
UCP 210یاتاقانهای رولرها
7.5 KWو توان  1000 RPM الکترو موتور رو لرها تعداد دودستگاه با دور   

  • رولرهای بعد از قیچی گیوتن
  • زنجیر ترانسفر1
  • زنجیر های ترانسفر ثانویه