بوته ذوب

بوته ذوب، بدلیل قرار گرفتن در معرض تنش­های حرارتی ناشی از ذوب، نیروهای هیدرولیکی، تنشهای حرارتی و نیروهای شدید ناشی از میدان الکترومغناطیسی، تنش های مکانیکی و جرقه های ناشی از رطوبت و یا قراضه، در شرایط سخت محیطی قرار دارد و نیازمند یک طراحی مناسب مکانیکی-برقی، عایق بندی و خنک سازی صحیح است. همۀ این ها در کنار نیاز به سرویس دوره ای مداوم برای بوتۀ ذوب، نیاز به یک طرح صنعتی تست شده و مناسب که بروز هم باشد را ضروری می کند. امروزه با توجه به تجربه های فراوان در دهه­های اخیر در کل دنیا، سازندگان معتبر و بزرگ از روش های شناخت شده ای بهره می­برند که بیشترین بازدهی و کمترین خرابی از نتایج این طراحی های جدید است.