خنک سازی

در سیستم های الکترونیک صنعتی، خنک سازی یک بخش ضروری می باشد. در کوره های القایی این وظیفه بوسیلۀ آب انجام می­شود. قابلیت اطمینان در کوره های القایی به مقدار زیادی وابسته به خنک سازی آن است. خنک ساز در کوره های القایی از بخش های زیر تشکیل شده است :

  • برج خنک ساز
  • پمپ های آب رسان

* لوله های انتقال دهندۀ آب به بخش های مورد نظر

  • سنسورها
  • فیلترها

طراحی و انتخاب قطعات در این بخش می تواند در عملکرد خنک سازی نقش بسیار مهمی ایفا نماید. فشار و فلوی آب باید در تمام مسیرها محاسبه شده و طراحی بنحوی انجام شود که بتواند این نیازها را برآورده نماید.

مطلب مهمی که باید در مورد بخش خنک سازی مد نظر قرارگیرد، یفیت آب در گردش است که طول عمر این بخش را تعیین می نماید. در صورتیکه کیفیت آب مناسب نباشد، پدیده های خوردگی، رسوب گذاری، گرفتگی مسیرها و در رفتگی شلنگ های مسیر اتفاق خواهند افتاد. این مسائل باعث خرابی در قطعات تابلوی برق و کویل و خازن ها خواهند شد. برای رفع این مشکلات باید در ابتدا تامین آب با کیفیت مد نظر قرار گیرد. سپس برای حفظ این کیفیت، از فیلترهای مناسب استفاده شود که بصورت دائمی مواد زائد در آب را از آن خارج می کنند و همچنین رسانایی آب را پایین نگه می­دارند.

 برای نطارت بر این بخش، باید از سنسورها استفاده شود. انتخاب سنسورهای مناسب و همچنین تعیین محل صحیح برای نصب آنها باعث می شوند تا از اشکالات این بخش به موقع اطلاع حاصل شده و جلوی آسیب  به نقاط مختلف کورۀ القایی گرفته شود.

تیم MASMA با طراحی یک نرم افزار جامع، ایجاد سیستم ثبت اطلاعات و همچنین پردازش داده های دریافتی از سنسورها، قبل از ایجاد خرابی ها به اپراتور هشدار می­دهد. نرم افزاری برای ثبت داده ها و ارائۀ گزارش های دوره ای تهیه شده است تا بتواند واحد تعمیر و نگهداری را در این بخش کمک نماید. همچنین وضعیت سیستم بصورت دائمی رصد خواهد شد تا با مشاهدۀ کوچکترین تغییرات، اقدام به رفع مشکل نموده و جلوی آسیب های احتمالی گرفته شود.

سنسورهای متنوعی در بخش آبرسانی بکار گرفته می­شوند که عبارتند از :

  • فشار آب
  • دبی آّب
  • دمای آب
  • سطح آب
  • هدایت الکتریکی آب